Valors

 

Força, equilibri, valor i seny, són les quatre màximes del món casteller. Però concients de la rellevància que ha adoptat el fet casteller en les últimes dècades, a la Jove de Tarragona, a més a més de fer castells, desenvolupem tot un conjunt d’activitats i iniciatives en les quals es fa pedagogía de valors humans com la solidaritat, la cooperació i l’entesa social, entre d’altres.

La Colla Jove de Tarragona com a membre actiu de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya www.cccc.cat , s’adhereix i promou els valors que es van posar per escrit en el manifest aprovat per l’assemblea de la CCCC, el 24 de març de 2012.

Aquest n’és un resum:

Les colles castelleres ens considerem facilitadores d’un tipus de lleure no consumista,

comú a les manifestacions de cultura popular d’arrel tradicional de Catalunya; unes

entitats obertes i inclusives, ja que desenvolupem una activitat en la que tothom és

necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa; uns espais de solidaritat, cohesió

social i integració, especialment de persones nouvingudes, així com de convivència i

comunicació plural i intergeneracional; i exemple d’un model associatiu participatiu i

democràtic.

En definitiva, les colles castelleres promovem el civisme, principalment perquè

fomentem i posem de manifest un conjunt de valors humans que haurien de ser

fonamentals en la nostra societat: treball en equip, compromís envers el col·lectiu,

tolerància, solidaritat i esperit de superació, entre d’altres. Tots aquests valors tenen un

alt contingut pedagògic, especialment per a la canalla. Així doncs, considerem que

l’activitat castellera és un bon exemple dels resultats positius que té l’aplicació pràctica

de molts d’aquests valors no només per aquells que hi participem activament, sinó per a

tothom que té l’oportunitat de veure i de conèixer el treball que desenvolupem.

Les colles castelleres, conscients que els castells ja no són patrimoni exclusiu de les

colles, sinó que són símbol del país i aglutinadors de tota una sèrie de valors universals

reconeguts per l’UNESCO, declarem la nostra voluntat inequívoca de seguir treballant

responsablement de manera individual i col·lectiva en el manteniment i

desenvolupament d’aquesta manifestació de la nostra cultura popular d’arrel tradicional,

així com dels valors propis que la sustenten i del seu caràcter simbòlic. Això es concreta

en les següents línies de treball, entre d’altres:

assajant de manera metòdica i rigorosa, i adoptant en tot moment les decisions

que permetin garantir la seguretat dels nostres castellers; és a dir, oferint una

imatge responsable i assenyada del fet casteller;

– estant oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar

l’activitat castellera, vetllant en tot moment per la preservació dels valors abans

esmentats;

– garantint l’amateurisme del casteller;

– assegurant el manteniment de les colles amb una gestió responsable i sostenible;

cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge mercantil de les

colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i que no afectin la

seva participació en les activitats festives tradicionals que li són pròpies.

 

Aquí trobareu el manifest complet sobre els valors socials del fet casteller